Welcome!

Welcome!

Jul 16, 2011

16.07.2011

Hari ini 16.07.2011, Sabtu adalah cuti awam bagi Negara Brunei Darussalam.. Sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-65 tahun yang jatuh pada hari Juma'at kelmarin.

Selamat bercuti semua.. =)..
 

Creative Blog Design by | I, rz-dezign